Útkövető

Tartalom megjelenítő

Ismerd meg ügyfeled

Annak érdekében, hogy a Raiffeisen Bank megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és a szabályozói elvárásoknak köteles

 • a számlanyitás feltételeként begyűjteni az ügyfeleiről egyes adatokat és
 • az ügyfélkapcsolat fennállása alatt rendszeres időközönként azokat felülvizsgálni.

Miért szükséges, hogy a bank ismerje ügyfeleit?
Az adatok naprakészen tartása és a megfelelő "ügyfélismeret", az erre vonatkozó adatvédelmi elvárásokon túlmenően, a Bank alábbi jogszabályokból fakadó kötelezettsége:

 • hazai pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályok, valamint
 • az ezek alapjául szolgáló Európai Uniós Direktíva.

Az ügyféladatok felülvizsgálatának célja, hogy biztosítsa azt, hogy a Bank az ügyfeleiről mindenkor naprakész, aktuális adatokkal rendelkezzen, különös tekintettel

 • az ügyfél-átvilágítási intézkedések során, valamint
 • az üzleti kapcsolat fennállása alatt beszerzett adatokra.

Miből áll az adategyeztetés?
A Bank egyezteti az ügyfél

 • azonosító adatait, és
 • kérdéseket tesz fel - többek között –
  • az üzleti tevékenységéről,
  • tranzakciós szokásairól, illetve adott esetben
  • a Banknál kezelt vagyona forrásáról.

Mit kell tenni, ha az ügyfél adataiban változás következik be?
Az Általános Üzleti Feltételek 1. XII. Fejezetének 12.1 és 12.2 pontjai alapján az ügyfél köteles a Bankot értesíteni az adataiban bekövetkező változásról.

Az adatváltozást az alábbi dokumentumokkal tudja igazolni:

 • magánszemélyek érvényes személyes azonosító okmányaikkal;
 • cégek és egyéb szervezetek 30 napnál nem régebbi cégkivonattal vagy igazolással, amely hitelesen igazolja az adatait és azt, hogy az ügyfél szerepel a rá vonatkozó jogszabály szerinti nyilvántartásban;
 • külföldi bejegyzésű cégek esetében a nyilvántartásba vételt igazoló kivonatot/igazolást hiteles magyar nyelvű fordítás formájában tudja elfogadni a Bank.

Vállalkozások azonosítása:

Az ügyfél által benyújtott dokumentumoknak igazolnia kell:

 • az ügyfél létezését
 • bejegyzésének és tényleges működésének helyét
 • tevékenységi körét
 • cégképviselők, cég nevében eljárók jogosultságát
 • a tulajdonosi szerkezetet és a tulajdonosok tulajdoni részesedését

A cég nevében eljáró személyeket (cégképviselők, meghatalmazottak), valamint a végső tényleges tulajdonost személyazonosító okmányaik alapján át kell világítani és a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő státuszát fel kell tárni nyilatkozat formájában.


Vállalkozások tulajdonosi struktúrájának megismerése:

A Raiffeisen Banknál számlát vezető vállalakozások számára kötelező a tulajdonosi struktúra feltárása és dokumentumokkal való alátámasztása.

Köztes tulajdonos(ok): az(ok) az entitás(ok), amelyek a tulajdonosi struktúra első szintjén legalább 25%-os részesedéssel, a tulajdonosi struktúra további szintjein több, mint 50%-os tulajdonosi részesedéssel rendelkeznek, figyelemmel a résztulajdonokra is.

Végső tényleges tulajdonos(ok): az a tulajdonosi lánc végén található természetes személy, aki a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25%-ával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett vagy meghatározó befolyással rendelkezik vagy ennek hiányában a vezető tisztségviselő(k). Ezen személyek feltüntetése szükséges a tényleges tulajdonosi nyilatkozaton.

A cégvezetőtől a vállalkozás tulajdonosi struktúrájáról részletes információt (tulajdonosi fa rajz) kérünk abban az esetben, ha a tulajdonosok körében magánszemélyek és cégek is szerepelnek. Amennyiben csak magánszemélyekből áll a tulajdonosi lánc, nem kérünk további információt, valamint az egyéni vállalkozó, őstermelő, egyéni cég ügyfelek is kivételt képeznek.

Tulajdonosi fa rajz: lényegében az ügyfél „családfája”, mely az ügyféltől a végső tényleges tulajdonos(ok)ig vezet. Az ügyfél tulajdonosi struktúráját vizuálisan bemutató ábra, mely az egyes tulajdoni hányadokat is tartalmazza az ügyfélre vonatkozóan. A tulajdonosi fa végső pontján a tényleges tulajdonos áll.

A Bank a tulajdonosi láncról az információt csak akkor fogadja el, ha a tulajdonosi szerkezetről az ügyfél saját maga készíti el a tulajdonosi fa rajzot, melyet cégszerűen aláír.

A tulajdonosi lánc rajzon kötelező feltüntetni az alábbi információkat:

 • cég esetében: cégnév, székhely, bejegyzés országa
 • magánszemély esetében: név, lakóhely országa
 • tulajdoni hányad feltüntetése

 

Kérjük, kattintson a képre az infografika megnyitásához.

 

Gyakran ismételt kérdések

Kérdés Válasz
Minden banki ügyféltől kérnek be információkat? Igen, megkérdezzük az összes ügyfelünket, de a kérdések ügyféltípusonként eltérőek. Azzal, hogy Ön és a Bank többi ügyfele is válaszolnak kérdéseinkre, a megfelelő információkat rendelkezésre bocsátják, elősegítik a Bank jogszabályi kötelezettségének teljesítését.
Miért teszik fel ezeket a kérdéseket? A megfelelő ügyfélismeret a Bank jogszabályból fakadó kötelezettsége, melynek alapjául hazai jogszabályok és Európai Uniós Direktíva szolgálnak. Az ügyfél és a Bank érdeke is az, hogy a Bank ügyfélismerete segítségével is megvédje ügyfelei pénzügyi érdekeit, felismerje az esetleges jogellenes tevékenységeket, ideértve a csalás-megelőzési szempontokat is.
Mire használja fel a Bank ezeket az információkat? A Bank ezek alapján frissíti az ügyfeleiről rendelkezésre álló adatokat. Így biztosítható, hogy a Bank nyilvántartásában szereplő összes információ helyes és naprakész legyen. Az ügyelek által rendelkezésre bocsátott információk segítenek a Banknak abban, hogy megismerjük és megértsük ügyfeleinket.
Más bankokkal is megosztják a rendelkezésére bocsátott információkat? Nem. Az Ön által megadott adatokat bizalmasan kezeljük, a banktitokra, és az adatvédelemre vonatokozó jogszabályoknak megfelelően.
Elegendő-e egyszer megválaszolnom a banki kérdéseket? A Szabályozói elvárásoknak való megfelelés érdekében a Banknak rendszeres időközönként, valamint akkor, ha kétség merül fel azok megfelelőségével kapcsolatban, felül kell vizsgálnia az ügyfeleiről rendelkezésre álló adatokat.
Öt évnél régebben vagyok ügyfele a Banknak: Miért kell ezekre a kérdésekre válaszolnom? Minden új és meglévő ügyfél esetén rendszeres időközönként felül kell vizsgálni az ügyfélről rendelkezésre álló adatokat, függetlenül attól, hogy az ügyfélkapcsolat mikor jött létre. A megfelelő ügyfélismeret a Bank jogszabályból fakadó kötelezettsége. Ennek biztosítása érdekében szükséges az ügyfeleinktől az információk bekérése.
Mi történik, ha nem válaszolok a kérdésekre? Amennyiben a törvényben előírt adatok naprakészsége nem biztosított a Bank egyes banki szolgáltatásokat korlátozott mértékben vagy egyáltalán nem nyújthat az ügyfél részére.
Mi a következménye, ha a kérdésekre adott válaszaim eltérnek, vagy később eltérhetnek a valós helyzettől? A válaszoktól függően a Banknak szüksége lehet további információk begyűjtésére. Az eltérések esetén tisztáznunk kell Önnel, hogy a megadott adatok (továbbra is) helyesek-e.